Thread subject: SPA Ladies Section - scottishladiespool.com :: SPA "Bob Stirling" Ladies Tour Ev3

Posted by yvonne on 02-07-2016 12:00
#2

Yvonne Ewing v Bye
Angela Frain v Bye
Bye v Wendy Mack
Bye v Sandra Bell
Amanda Cutt v Bye
Rachael Sutherland 6 v 2 Ailsa Gunning
Susan Scotland 1 v 6 Yvonne Saunders
Bye v Netty Anderson

Jenny Lawson v Bye
Jacky Williamson 6 v 4 Donna McComb
Kim Marshall 6 v 1 Nicola Keenan
Bye v Kathy Paton
Gemma Keenan v Bye
Lisa Slavin 4 v 6 Amber Curran
Audrey Beckett 1 v 6 Claire Dempster
Bye v Gillian Hayes

DRAW FOR LADIES "BOB STIRLING" TOUR EVENT 3

Edited by yvonne on 02-07-2016 14:44